مسئولیت اجتماعی انسان از دیدگاه قرآن
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
نام استاد/نام دانشجو : سيد محمد ضياء حسنی