کارکردهای اجتماعی مسجد در عهد رسول الله و دوران معاصر
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : حسين علي عربی