بررسی نقش حسینیه اعظم زنجان در ترویج دینداری این شهر
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : سيد علي هاشمی