بررسی کارکردهای اجتماعی انتظار مهدی(عج) در ایران
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : محمد صادق رباني خوراسگانی