اصول حاکم بر مخاطب شناسي قرآن کريم از منظر جايگاه مخاطب در پيام رسانی
63 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشکده صدا و سیمای قم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : قاسم کرباسیان