آسیب شناسی اجتماعی عزاداری­های شیعیان (مطالعه موردی جوانان شهر اصفهان)
55 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : امير پرچمی