یهود در قرآن
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزهای علمیه خواهران
نام استاد/نام دانشجو : صغري محمدی