نقش خانواده مسلمان در عصر جهانی شدن( با تاکید برجامعه پذیری فرزندان)
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه باقرالعلوم(ع)
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : مریم جوکار