بررسی علل پیدایش دین( با تاکید بر اندیشه شهید مطهری)
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : محمد هادي رحمانی