جوانان در اندیشه امام خمینی ره (با رویکرد مخاطب شناسی)
65 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش روحانیت و نسل جوان، شماره سوم، پائیز 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی