برسی پدیدار شناختی پدیده چنار خونبار الموت قزوین
55 بازدید
محل نشر: فصلنامه شیعه شناسی سال هفتم شماره 27 پاییز 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله موضوع جاری شدن خون از درختی در زرآباد قزوین، معروف به" چنارخونبار" در روز عاشورا مورد بررسی انسان شناختی قرار گرفته است. نگارنده با تلقی موضوع به عنوان یک "پدیده اجتماعی تام" و با بهره گیری از تکنیک های مختلف، تلاش می کند؛ از جنبه های مختلف ابهامات را شفاف نماید. یافته های پژووهش عباتند از اینکه؛ بر اساس آزمایش انجام گرفته، ماده مترشحه از چنار ماهیت خونی ندارد، بلکه صمغ وی‍‍ژه¬ای است که بر خلاف سایر صمغ ها پس از جریان یافتن خشک می شود. رابطه علی میان عاشورا و جریان صمغ اثبات نمی شود حد اکثر یک رابطه تقارن است زیرا جریان صمغ در سایر ایام نیز قابل مشاهده است. آنچه بر مردم پدیدار می شود، حاصل نگرش آنها به موضوع بوده و هیچ گونه تصنعی در بین نیست، از این روی هر آنچه مردم احساس می کنند بیشتر از واقعیت به ذهنیتشان نزدیک است.