آینده ادیان در چشم انداز جهانی
63 بازدید
محل نشر: فصلنامه انتظار، ش 21 تابستان1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دز طول تاریخ،دین مهمترین جنبه حیات انسانها بوده است.دین زدایی در جهان پدیده جدیدی است که دراروپای قرن نورده در واکنش به سلطه دینی قرون وسطی شکل گرفت و با عنوان سکولاریسم تعریف گردید. در حالیکه،اکثریت متفکران اجتماعی قرن 19،زوال و یا دست¬کم حاشیه نشینی دین از حیات اجتماعی را پیش بینی می کردند،در نیمه دوم قرن بیستم، دین نضج گرفته و تجدید حیات یافت. بر این اساس،متفکران اجتماعی به بازسازی پیش بینی های قبلی پرداختند. این بار، کمتر متفکری زوال دین را پیش بینی می کند، اکثریت معتقدند؛ بوسیله فرایند جهانی شدن،ادیان به هم نزدیک شده ، ابعاد معنوی تقویت و ابعاد رفتاری تضعیف خواهد شد. نگارنده با استناد به روش¬های مرسوم که پیش¬بینی را از پیشگویی متمایز می کند، پیش¬بینی می نماید؛هر چند،ارتباطات میان فرهنگی،ادیان را به لحاظ محتوایی بهم نزدیک خواهد نمود،اما این تقارب به مفهوم وحدت نیست،بلکه تمایزات اسمی تقویت گردیده و جوامع مختلف هویت خویش را بر اساس دین تعریف خواهند نمود. زیرا فرایند جهانی شدن نقش قومیت،ملیت،جغرافیا و زبان را در هویت بخشی جوامع تضعیف می نماید.در حالیکه هویت¬یابی از نیازهای اساسی جوامع می باشد از این روی "دین" به عنوان تنها عنصر هویت بخش تقویت می گردد. و احتمالا با دینداران متعصبی مواجه خواهیم شد که بدون نیاز به تکرار مناسک سنت خویش را حفظ می نمایند.