مفهوم شناسی توسعه و موانع آن از نگاه قرآن
47 بازدید
محل نشر: فصلنامه الهیات اجتماعی، بهار و تابستان 1388، سال اول شماره اول
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله ضمن بررسی مفهوم توسعه در ادبیات علوم اجتماعی و تحولات آن در دهه های اخیر، تلاش می شود معادل قرآنی نهایی ترین مفهوم، یعنی "توسعه همه جانبه" جستجو، عوامل و موانع دست یابی بدان احصا گردد. به نظر می رسد از نگاه قرآنی "برکات" معادل مفهوم مذکور و محرک اولیه آن دگرگونی در ایستارهای ذهنی توام با تحقق عملی آنهاست. بنابراین،قرآن کریم به توسعه فرهنگی نقش محوری قائل است. در اندیشه قرانی، سنت گرایی، استبداد، شخصیت نگری، اشرافی گری، انحرافات اجتماعی ...موانع رسیدن به توسعه همه جانبه است. واژگان کلیدی: قرآن ، توسعه ، توسعه فرهنگی ، توسعه مضاف ، موانع توسعه