الگوی ارتباطات در قرآن کریم
61 بازدید
محل نشر: دانشگاه اسلامی » بهار 1386 - شماره 33 » (26 صفحه - از 85 تا 110)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده ارتباطات را می‌توان بر اساس الگوهای مختلف، طراحی و مهندسی نمود. هدف نگارنده شناسایی الگوی قرآنی ارتباطات در سطح میان فردی و اجتماعی است. به نظر می­رسد الگوی ارتباطی قرآن نه اقتدارگرا و نه مخاطب محور بلکه «حکمت» محور است. حکمت فرایندی جمعی است. پرهیز از شخصیت محوری، خردورزی و اصالت محوری، مقدمات وصول به جامعه‌ی «حکمت محور» است. از نگاه قرآنی، موعظه و مجادله ـ که استعاره ای از ارتباطات احساسی و اقناعی است ـ در درون دایره‌ی حکمت مجازند. بر اساس حکمت که سطح شخصیتی "فطرت" راهدف قرار می­دهد، می توان کافّه‌ی انسانها را مخاطب قرار داد و به سوی «حق» دعوت نمود. مطلوب این است که مهندسی ارتباطات در جامعه‌ی اسلامی بر اساس الگوی فوق صورت بگیرد. واژگان کلیدی: ارتباطات، مدل ارتباطات، قرآن کریم.
آدرس اینترنتی