تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
علوم اجتماعی-جامعه شناسی 
دانشگاه تهران 
 
لیسانس 
1375 
پژوهشگری علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران 
 
دکترا 
 
فرهنگ و ارتباطات 
دانشگاه امام صادق (ع) 
 
خارج